Forretningsbetingelser

Nærværende regelsæt er - hvor andet ikke er aftalt - gældende for enhver type opgave, som Schultz Advokater påtager sig overfor en klient

Schultz Advokater er et advokatfællesskab, der består af individuelt og selvstændigt ansvarlige advokater.

I forbindelse med opstart af en ny opgave/sag, indledes sagen med at undersøge, om der foreligger eller er risiko for en interessekonflikt. I bekræftende fald frasiges sagen og der henvises til en anden advokat.

Såfremt der ikke foreligger en interessekonflikt, er Schultz Advokater forpligtet til at indhente identifikationsoplysninger på klienten og opbevare disse i mindst 5 år. Dette følger af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Heraf følger, at klienten er forpligtet til at oplyse navn, bopælsadresse, cpr. nr./cvr. nr. For private forbrugere er en kopi af et kørekort/pas suppleret med deres bopælsadresse og kontaktoplysninger sædvanligvis tilstrækkeligt.

Afhængigt af sagstypen opkræves et depositum, inden arbejdet påbegyndes. Størrelsen af depositummet afhænger af sagens karakter, kompleksitet og skønnede omfang. Depositummet vil oftest udgøre et mindre beløb end det endelige honorar.

På anmodning fra klienten udarbejder Schultz Advokater et estimat over de skønnede omkostninger forbundet med sagens behandling. Ofte vil det ikke være muligt at fastsætte vederlaget på forhånd og i disse tilfælde vil advokatfirmaet udarbejde overslag over omkostningerne fordelt på honorar, udlæg mv.

Honorarets størrelse afhænger af sagens kompleksitet, ansvaret forbundet med opgaven, ressourceforbrug samt den specialistviden, som er nødvendig for at løse sagen.

Udlæg betales af klienten og omfatter alle gebyrer f.eks. retsafgift, berammelsesafgift, tinglysningsafgift mv., rejseudgifter, porto og postbefordring mv. Medmindre andet er aftalt, afregnes opgaven/sagen løbende i overensstemmelse med den forefundne timeregistrering eller månedsvis. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

Al advokatorisk bistand ydes i overensstemmelse retsplejelovens regler herunder de advokatetiske regler og hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Alle oplysninger som Schultz Advokater modtager om klienten i behandlingen af en sag behandles og holdes fortrolig. Tavshedspligten er gældende uden tidsbegrænsning.

Ophavsretten til det skriftlige materiale, som Schultz Advokater udfærdiger og udleverer undervejs i processen tilhører advokatfirmaet.

Samtlige advokater er beskikket af justitsministeren og ansvarsforsikret gennem HDI Gerling forsikring. Schultz Advokater er ansvarlig for juridisk rådgivning i overensstemmelse med danske rets almindelige regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udføres.

Schultz Advokaters ansvar, herunder for de enkelte advokater, er begrænset til kr. 3 mio., og Schultz Advokater kan ikke drages til ansvar for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill og tilsvarende.

Schultz Advokater og de enkelte advokater er underlagt advokatrådets tilsyn. (www.advokatsamfundet.dk)

//November 2014